รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Majestic Hongkong Disneyland
Majestic Hongkong Disneyland
ทัวร์ ฮ่องกง ,
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
รหัสทัวร์ KHK110311-EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-SYMPHONY OF LIGHT [ - / - / D ]
  Day 2 : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย [ B / - / D ]
  Day 3 : ชายหาดรีพัลส์ เบย์–นั่งรถ TRAM ขึ้นชมอ่าววิคตอเรีย–เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ–วัดหวังต้าเซียน –วัดแชงกงหมิว–กรุงเทพฯ [ B / L / D ]
เที่ยวฮ่องกง ขอพรเทพเจ้า เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 3D2N

KHK110311-EK Hongkong Disneyland
โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

พีเรียดเดินทาง
14–16 มกราคม 2566
3–5 กุมภาพันธ์ 2566
10–12 กุมภาพันธ์ 2566
17–19 กุมภาพันธ์ 2566
24–26 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาเริ่มต้น 25,999.- เท่านั้น

พักโรมแรมระดับ 4 ดาว ในกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

ไฮไลท์ที่เที่ยว
  • การแสดงโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
HONGKONG DISNEYLAND เต็มวัน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณ ชายหาดรีพัลส์เบย์
เทพเจ้าไฉ่ซิงเฮี๊ย แห่งโชคลาภ
นั่งรถรางพีคแทรมสู่ยอดวิคตอเรียพีค
ชมทัศนภาพเกาะฮ่องกง THE PEAK
วันแชกงหมิว กังหันนำโชค
วัดหวังต้าเซียน ความศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
ผูกด้ายแดง เทพเจ้าหยุคโหลว
ช้อปปิ้งย่านจินซาจุ่ย

อาหารสุดพิเศษ
อาหารทะเล หลี่ หยุ่น หมุ่น

ดาวน์โหลดโปรแกรม
W : shorturl.at/wXY03
PDF : shorturl.at/kmIK8


รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 16 ม.ค. 66
25,999
0
0
6,500
03 - 05 ก.พ. 66
25,999
0
0
6,500
10 - 12 ก.พ. 66
25,999
0
0
6,500
17 - 19 ก.พ. 66
25,999
0
0
6,500
24 - 26 ก.พ. 66
25,999
0
0
6,500
03 - 05 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
04 - 06 มี.ค. 66
28,999
0
0
6,500
10 - 12 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
11 - 13 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
17 - 19 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
18 - 20 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
24 - 26 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500
25 - 27 มี.ค. 66
25,999
0
0
6,500

เงือนไขการจอง

อัตรานี้รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
อัตรานี้ไม่รวม
    ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ในวันสุดท้ายของการเดินทาง) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
การจอง และการชำระ
    ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวันหยุดยาว และนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ท่าน และครอบครัวของท่านต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงินค่าบริการ
    ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ทั้งหมกดหรือค่ามัดจำมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X